Please activate some Widgets Or disable it from theme option

การรับประกัน


ทางบริษัท เทคนิคอลไบโอเมด จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการดูแลลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพ ด้วยแผนการดูแลบำรุงรักษาที่ครอบคลุม ให้เครื่องมืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดระยะเวลารับประกัน มีการฝึกอบรมพัฒนาทั้งความรู้และความสามารถให้แก่พนักงานประจำการให้มีศักยภาพอย่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของเรา

เงื่อนไขการรับประกัน


1. สินค้าที่อยู่ภายใต้การรับประกันจำกัดเฉพาะ สินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เทคนิคอลไบโอเมด จำกัด โดยมีกำหนดเวลารับประกัน 1 ปีนับแต่วันที่จัดส่งสินค้า 

2. สินค้าที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯจะทำการส่งช่างผู้ชำนาญการเข้าทำการตรวจสอบ ดูแลบำรุงรักษา พร้อมตรวจเช็คทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องในทุกๆ 3 เดือน

3. บริษัทฯจะทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่สินค้าให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ เป็นผู้ถือสิทธิ์ขาดในการพิจารณาซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่สินค้าที่เกิดความชำรุดหรือบกพร่องจากการใช้งานหรือดำเนินการตามปกติตามคู่ มือการใช้งานสินค้าเท่านั้น

4. หากสินค้าที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันมีความชำรุดเสียหายที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติภายใน 7 วัน ทางบริษัทจะนำสินค้าทดแทนมาให้ใช้งานจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขเสร็จ

5. การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้ ถึงแม้จะยังอยู่ภายในระยะเวลาการรับประกัน โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม การเปลี่ยนอะไหล่ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น

5.1 การชำรุดหรือเสียหายที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกวิธีการดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสม การติดตั้งระบบ หรือใช้ต่อกับ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุ ไว้ในคู่มือการใช้งาน และไม่ผ่านการรับรองจากบริษัทฯ

5.2 การแก้ไขหรือซ่อมแซม โดยบุคคล หรือศูนย์บริการที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

5.3 ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุ การใช้งาน อุบัติเหตุ เช่น น้ำเข้าสินค้า ตกกระแทก รอยถลอก รอยขีดข่วน การสูญหายของสินค้า หรือชิ้นส่วน เป็นต้น

5.4 การรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้าที่เป็นอุปกรณ์เสริม (accessories) เช่น สาย cable หรือเป็นอุปรณ์ใช้สิ้นเปลือง ประสิทธิภาพในการใช้งานลดลง หรือหมดอายุเนื่องจากการใช้งาน หรือเสื่อมตามอายุของสินค้า

6. การรับประกันครอบครอบคลุมเฉพาะความชำรุดบกพร่องที่เกิดกับตัวสินค้าเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายจากการขาดทุน การขาดโอกาสทางด้านธุรกิจ หรือการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูล ภาพถ่าย โปรแกรม หรือ ไฟล์ข้อมูลอื่น ๆ  

การต่ออายุการรับประกันและบริการหลังการขาย