Open on Mon – Fri 09:00-17:00

TEL : 02-538-6996

การรับประกัน

ทางบริษัท เทคนิคอลไบโอเมด จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการดูแลลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพ ด้วยแผนการดูแลบำรุงรักษาที่ครอบคลุม ให้เครื่องมืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดระยะเวลารับประกัน มีการฝึกอบรมพัฒนาทั้งความรู้และความสามารถให้แก่พนักงานประจำการให้มีศักยภาพอย่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนางานบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของเรา

Engineer Service and Support

บริษัทเทคนิคอลไบโอเมด เป็นตัวแทนแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับใบอนุญาติในการดูแลและให้คำปรึกษาในการซ่อมบำรุงครื่องมือเพทย์ จากบริษัท Cynosure ด้วยทีมงาน Service Engineers ที่มีความสามารถ และได้รับ Certificates โดยตรง ทำให้มั่นใจได้ถึงการใสใจรายละเอียดในการดูแลเครื่อง รวมถึงอุปกรณ์ อะไหล่แท้ที่มีคุณภาพ มั่นใจได้ในทุกการใช้งาน

Service and warranty ของบริษัทเทคนิคอลไบโอเมด

การตรวจและบำรุงรักษาอุปกรณ์

Equipment and Devices
Check-up and Maintenance.

Service and warranty ของบริษัทเทคนิคอลไบโอเมด

ติดตามพลรวดเร็วกายใน 24 ชั่วโมง

Quick Response Within
24 Hours after Claim Submission.

Service and warranty ของบริษัทเทคนิคอลไบโอเมด

บริการจัดส่งและเปลี่ยนอะไหล่ ฟรี

Free Delivery and Spare
Parts Replacement Service.

Service and warranty ของบริษัทเทคนิคอลไบโอเมด

บริการติดตั้งอะไหล่ทดแทนชั่วคราวในกรณีฉุกเฉิน

Temporary Replacement and Spare
Parts Support In case of Emergency.

Service and warranty ของบริษัทเทคนิคอลไบโอเมด

ทีมงานพิเศษ พร้อมแก้ปัญหาในทันที

Provide Support in Solving
any Immediate Problem.

Service and warranty ของบริษัทเทคนิคอลไบโอเมด

ระบบซอฟต์แวร์ ทันสมัย

Most Recent
Software and System Update.

การต่ออายุการรับประกันและบริการหลังการขาย

การให้บริการด้านการซ่อมบำรุงของเรา เนั้นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด โดยทีมวิศวกร Service Engineers ที่เชี่ยวชาญด้านการซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการอบรมจนมีความชำนาญ ผ่านการรับรอง สามารถให้คำปรึกษาและคำแนะนำที่ถูกต้อง เพื่อรักษาและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานขึ้น

Service and warranty ของบริษัทเทคนิคอลไบโอเมด
Service and warranty ของบริษัทเทคนิคอลไบโอเมด
Service and warranty ของบริษัทเทคนิคอลไบโอเมด

 

ทางบริษัทฯ จะส่งช่างผู้ชำนาญการ เข้าทำการดูแลบำรุงรักษากรุงเทพฯ และปริมณฑล ตรวจเช็คและทำความสะอาดจำนวน 4 ครั้งต่อปี และ พื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน 2 ครั้งต่อปี

 

หากสินค้าเกิดชำรุด บกพร่องหรือขัดข้อง ทางบริษัทฯ จะจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้โดยคิดค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนค่าวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ทดแทนตามที่ใช้งานจริง และยินดีให้ส่วนลด 15% จากราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ทดแทนตามปกติ

 

โดยทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับในการเสนอการให้บริการเพื่อการต่ออายุการรับประกันสินค้า และการบริการหลังการขายครั้งนี้ เพื่อให้ทางบริษัทฯ สามารถให้บริการในการดูแลรักษาเครื่องมือของท่านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

 

ทางบริษัทฯ จะส่งผู้ชำนาญในสินค้าเข้าทำการดูแลบำรุงรักษา กรุงเทพฯ และปริมณฑล ตรวจเช็คและทำความสะอาดจำนวน 4 ครั้งต่อปี และ พื้นที่ต่างจังหวัด จำนวน 2 ครั้งต่อปี

 

หากสินค้าเกิดชำรุด บกพร่องหรือขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ทางบริษัทฯ จะจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

 

ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายในกำหนดดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะจัดหาและส่งมอบสินค้าสำรองเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน รุ่นเดียวกันหรือใกล้เคียงให้ใช้จนกว่าจะดำเนินการซ่อมแซมเสร็จ

 

หากสินค้าเกิดชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้อง โดยไม่เกี่ยวเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ทางบริษัทฯ จะจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้โดยคิดค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนค่าวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ทดแทนตามที่ใช้งานจริง และยินดีให้ส่วนลด 30% จากราคาค่าวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ทดแทนตามปกติ

 

ทางบริษัทฯ จะส่งช่างผู้ชำนาญการ เข้าทำการดูแลบำรุงรักษาและตรวจเช็คทำความสะอาด รวมถึงการแก้ไขในกรณีสินค้าเกิดการชำรุดบกพร่อง หรือขัดข้อง ตามการร้องขอ โดยคิดค่าอัตราค่าบริการครั้งละ 5,000 บาท หรือ 8,000 บาท (สำหรับเครื่องประเภทเลเซอร์) และคิดค่าใช่จ่ายในส่วนวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ทดแทนตามที่ใช้งานจริง (ถ้ามี)

เงื่อนไขการรับประกัน

1. สินค้าที่อยู่ภายใต้การรับประกันจำกัดเฉพาะ สินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เทคนิคอลไบโอเมด จำกัด โดยมีกำหนดเวลารับประกัน 1 ปีนับแต่วันที่จัดส่งสินค้า

2. สินค้าที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯจะทำการส่งช่างผู้ชำนาญการเข้าทำการตรวจสอบ ดูแลบำรุงรักษา พร้อมตรวจเช็คทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องในทุกๆ 3 เดือน

3. บริษัทฯจะทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่สินค้าให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ เป็นผู้ถือสิทธิ์ขาดในการพิจารณาซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่สินค้าที่เกิดความชำรุดหรือบกพร่องจากการใช้งานหรือดำเนินการตามปกติตามคู่ มือการใช้งานสินค้าเท่านั้น

4. หากสินค้าที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันมีความชำรุดเสียหายที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติภายใน 7 วัน ทางบริษัทจะนำสินค้าทดแทนมาให้ใช้งานจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขเสร็จ

5. การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้ ถึงแม้จะยังอยู่ภายในระยะเวลาการรับประกัน โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม การเปลี่ยนอะไหล่ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น

5.1 การชำรุดหรือเสียหายที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกวิธีการดูแลรักษาที่ไม่เหมาะสม การติดตั้งระบบ หรือใช้ต่อกับ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุ ไว้ในคู่มือการใช้งาน และไม่ผ่านการรับรองจากบริษัทฯ

5.2 การแก้ไขหรือซ่อมแซม โดยบุคคล หรือศูนย์บริการที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

5.3 ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุ การใช้งาน อุบัติเหตุ เช่น น้ำเข้าสินค้า ตกกระแทก รอยถลอก รอยขีดข่วน การสูญหายของสินค้า หรือชิ้นส่วน เป็นต้น

5.4 การรับประกันไม่ครอบคลุมสินค้าที่เป็นอุปกรณ์เสริม (accessories) เช่น สาย cable หรือเป็นอุปรณ์ใช้สิ้นเปลือง ประสิทธิภาพในการใช้งานลดลง หรือหมดอายุเนื่องจากการใช้งาน หรือเสื่อมตามอายุของสินค้า

6. การรับประกันครอบครอบคลุมเฉพาะความชำรุดบกพร่องที่เกิดกับตัวสินค้าเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายจากการขาดทุน การขาดโอกาสทางด้านธุรกิจ หรือการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูล ภาพถ่าย โปรแกรม หรือ ไฟล์ข้อมูลอื่น ๆ

TBM_Warranty

ติดต่อสอบถามทีมวิศวกร

Contact Service and Customer Support

โทร : 02-538-6996 ต่อ 125, 126

หรือ : 061-413-9998

ทีมวิศวกร เทคนิคอลไบโอเมด

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.